HÁZIREND

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

Bevezetés

 

A kollégium szállást, ellátást biztosít azoknak a fiataloknak, akik a fővárosban működő középiskolák székhelyétől távol laknak, bejárási lehetőségeik nem megfelelőek, ill. szociális körülményeik miatt a tanuláshoz szükséges feltételek az otthoni környezetben nincsenek biztosítva.

A Házirend megalkotásánál figyelembe véve:

·     a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, (utolsó módosítás 2003.), továbbiakban Kt.

·     a nevelési - oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. /VI. 8/ MKM rendelet megfelelő paragrafusai, továbbiakban MKM. r.

·     a kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001.(XII. 22.) OM rendelet,

·     a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény,

·     a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési díjakról szóló 5/1997. (II. l4.) Főv. Kgy. rendelet

·     a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapodásának szabályairól szóló 73/1996. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelet,

·     1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról.

·     az Országos Diákjogi Tanács 1997. évi ajánlását a kollégiumi házirendről.

A Házirend a kollégium belső életét szabályozza. Hatályos a kollégium egész területén, az intézmény által szervezett és a Pedagógiai programban meghatározott kollégiumon kívüli rendezvényeken. .


 

 

 

1.     Általános rész

 

     1. 1. Az intézmény meghatározása

  Az intézmény neve:   Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium

         Címe:                            1074. Budapest, Hársfa u.4.

  Telefonszám:            igazgató: 413-0213

gondok:   322 0456

fax:        322 0456

                                             tanulók:   351 6365

         Típusa:                       általános kollégium

         Férőhelyek száma:       50                  

         Fenntartója:               Budapest Főváros Közgyűlése

         Beiskolázási körzet:     országos

Fő tevékenysége:

-       a fővárosi intézmények középfokon tanuló diákjainak kollégiumi ellátása, nevelése, étkeztetése,

-       a kollégiumi vagyon működtetése.

 

A Házirend a nevelőtestület és a diákság közös akaratából, a szükséges és törvény által előírt egyeztetések megtörténte után a kollégium igazgatójának előterjesztése nyomán, a diákönkormányzat és a szülői megbízott egyetértésével, a tantestület elfogadó határozatával jött létre 2004.december 06-án Budapesten.

 

 

 


 

1. 2. A Házirend vonatkozik:

                                    tanulókra,

                                    pedagógusokra,

                                    alkalmazottakra,

                                    szülőkre.

A kollégium tanulóira és dolgozóira jelen Házirenden kívül vonatkozik minden fennálló kollégiumi belső szabályzat (Szervezési és Működési Szabályzat, Pedagógiai programra). A Házirend megsértése esetén jogszabályokban lefektetett számonkérés, fegyelmi eljárás folytatható. A Házirend módosítását a záró rendelkezésekben meghatározott keretek között bárki kezdeményezheti.

2. A kollégium működésének rendje

2. 1. A kollégiumi tagsággal kapcsolatos tudnivalók

A szülők, az iskolák, a gyámhatóság a tanulóval egyetértésben, a középiskolai tanulmányok befejezéséig írásban kérheti a tanuló felvételét a kollégiumba. /Kt. 68.§.(3) bek./. A felvételről a nevelőtestület véleményének figyelembe vételével a kollégium igazgatója dönt, de a „kérelem elfogadása ill. elutasítása nem lehet a fegyelmezés eszköze.” (Kt. 67.§ /4/) a felvételről, ill. az indokolt elutasításról az igazgató a szülőket 15 napon belül írásban értesíti.

2. 2. A felvételi elbírálásának szempontjai

v a rászorultság (szociális helyzet),

v iskolakezdés (9-dikes tanulók),

v régi kollégisták megújított kérelme,

v a tanulmányok eredményessége, a képességek figyelembe vétele mellett.

Beköltözés a tanévkezdést megelőző napon történik, és a tanulónak a következő dokumentumokra van szüksége (átvéve a kollégiumi SZMSZ-ből):

v az elhelyezést igénylő iskola, szülő vagy gyámhatóság írásos kérelme,

v                    a felvételt igazoló értesítés,

v                    iskolalátogatási igazolás,

v                    orvosi igazolás az előző tartózkodási hely fertőzésmentességéről, hogy a tanuló közösségben tartózkodhat.

 

 

A tanulói jogviszony a kollégiumba való beíratás napján kezdődik, a csoportba, ill. foglalkozásokra történő beosztás a nevelőtestület hatáskörébe tartozik. (Kt. 66.§).

A felvett tanulóknak 48 órán belül ideiglenesen be kell jelentkezniük a kollégiumba, (VII. ker. Önkormányzat, Ügyfélszolgálati irodája) az ideiglenes tartózkodási engedélyt 2 év múlva meg kell újítani, amennyiben megújítják a kollégiumi felvételi kérelmet is. A tanuló kollégiumi tagsága megszűnése esetén az ideiglenes tartózkodási engedély is hatályát veszti.

Kijelentkezéskor a tanulónak kiköltözési lapon aláírásokkal igazoltatnia kell, hogy nincs semmiféle tartozása, (étkezéstérítés-gondnok, könyvtári könyvek visszaadása-könyvtáros, kollégiumi felszerelések hiánytalan leadása- gondnok, nevelőtanár, ápolónő).

3. A feladatellátás szervezésével érvényesülő tanulói jogok

A Kt. 10. 11. § tartalmazza a tanuló egyéni jogait, a Házirend pedig ezek figyelembe vételével szabályozza a tanulók kollégiumi munkarendjét. A kollégium a közoktatási törvénynek megfelelően minden tanév elején két foglalkozás keretén belül az érdekelt feleknek tájékoztatást nyújt e jogokról.

3. 1. A személyiség szabad kibontakoztatásának joga.

A tanulónak joga, hogy személyiségi jogait a kollégium tiszteletben tartsa.

E jogának gyakorlása során nem korlátozhat másokat jogaik érvényesülésében.

3. 3. Az információs önrendelkezési, magánélethez való jog (Ktv. 2. sz. melléklet) 

A kollégium tanulóinak adatait a kollégium iratkezelési szabályzatában foglaltak alapján tarjuk nyilván. Az adatok szolgáltatása a tanulók számára önkéntes, csak az előbb említett szabályzatban megjelölt felhasználásra érvényes. Az adatok tárolásáról a tanuló, ill. jogi képviselője személyesen is meggyőződhet, saját adatait illetően, valamint dönthet az adatok helyesbítéséről és törléséről is.

A kollégium nem változtathatja meg önkényesen a tanuló adatait, nevét, és a hibásan rögzített adatokat a kollégium saját költségére kijavítja.

3. 4. Kedvezményes juttatáshoz való jog

Az egyéb ingyenesen igénybe vehető a kollégium által biztosított szolgáltatásokon kívül (a tanulás segítése tanári felügyelettel, könyvtárhasználat, korlátlan Internet hozzáférés, ingyenes lakhatás, egészségügyi felügyelet, sportolási, kulturálódási lehetőség):

v      Minden tanuló igénybe veheti a kollégiumban a napi háromszori étkezést. (5/1997. (II. 14. Főv. Kgy. rendelet) Kedvezőtlen szociális helyzet esetén szülői kérésre kedvezményes

 

v      étkezésben részesülhet a törvényben meghatározott feltételek szerint (ennek felmérése a kollégiumi étkezéstérítési nyomtatvány segítségével).

Csatolandó iratok:

-                 igazolás a családban lévő kiskorúak, vagy továbbtanulókról,

-                 igazolás a kiegészítő családi pótlékról,

-                 igazolás a tanuló fogyatékosságáról.

v      A kollégiumi étkezési térítési díjat minden hó 5-éig kell befizetni a gondnoki irodában, díjfizetési nehézségek felmerülése esetén a kérjük ezt a gondnoknak időben jelezni.

3. 5. Étkezések rendje

Az ebédlőben az étkezések időpontjáról tájékoztató található.

v                                  az étkezés önkiszolgáló rendszerben működik,

v                                                                          -az étkezési időn kívül csak előre jelzett kivételes esetben, indokoltan és igazoltan távollévőknek biztosítunk étkezést,

v                                  étkezni csak az ebédlőben, élelmet tárolni pedig a kijelölt hűtőszekrényekben lehet,

v                                  a tanulók számára szabadon használható a teakonyhában elhelyezett mikrohullámú sütő, kenyérpirító, tea- kávéfőző.

v                                  az ebédlőből ételt, edényt kivinni tilos, kivétel a betegszoba, ide az élelem felvitele a napos feladata.

4. További tanulói jogok

A törvényi előírásoknak megfelelően, és Pedagógiai programunk kidolgozásakor és végrehajtásakor készítettük el a kollégiumi munkarendet.

4. 1. Szilenciumi rend, tanulószobai ellátáshoz való jog

v                                                                                       A szilencium ideje alatt a szabad szilenciumosok (4,5 fölötti átlag) távol lehetnek a kollégiumból, ha jelzik azt nevelőjüknek, beírás a kimenő könyvbe.

v                                  A tanulószobára kötelezetteknek (tanulmányi eredménytől függően, év elején és félév elején, tanárral való egyeztetés után) a tanulási időt a tanulószobán kell eltölteni.

v                                  Felzárkóztató foglalkoztatásokon az elégtelen és elégséges osztályzatot elérő gyerekeknek kötelező a részvétel.

v                                  A szilencium pontos időpontja a napirendben kerül szabályozásra.

 

4. 2. Kollégiumon belüli foglalkozások

A tanulónak a tanulmányi munkához, a tanuláshoz való joga nem sérülhet. Joga, hogy megfelelő segítséget kapjon (kötelező és választható: korrepetálás, felzárkóztatás, szakköri foglalkozás).

v                                                               képességeinek, érdeklődésének megfelelően foglalkozásokon vehet részt (a Pedagógiai program, és az intézményi Minőségirányítási programban lefektetett elvek alapján).

v                                                               a foglalkozások szervezése a tanév első hetében történik, (informáló felmérés az előző tanév végén), nevelőtanárokkal való egyeztetés alapján. A jelentkezés írásban történik, ami önkéntes, de kötelező jellegű. A tanuló maga is tehet foglalkozási igényjavaslatot és nevelőtestületi egyeztetés alapján 10 munkanapon belül tájékoztatást kaphat a lehetőségekről.

v                                                               ehhez kollégiumon belül korlátozás nélkül igénybe vehető:

-      kollégiumi szoba,

-                              tanulószoba,

-                              könyvtár,

-      számtech. kuckó,

-                              konditerem,

-                              pinceklub,

-      kollégiumi eszközök: lemeztár, videokazetták, folyóiratok, stúdiófelszerelés.

A Pedagógiai programban lévő kötelező és választható csoportfoglalkozások időpontja meghatározott időben, 16, 00 előtt, vagy 18, 30 óra után a nevelői és foglalkozási beosztások alapján történik.

A szabadidő hasznos eltöltéséhez az előbb említett kollégiumi lehetőségeken kívül igénybe vehető:  

§    klubszoba,

§    szülői fogadó, társalgó,

§     részt vehet a kollégium által szervezett:

v színházi előadásokon, koncerteken,

v ünnepségeken,

v vetélkedőkön, versenyeken,

v szervezett kirándulásokon,

v érdeklődési körökön,

v kollégiumok és az iskola által szervezett sporteseményeken.

 

Szabadidejét kötelessége teljesítése arányában, a kollégiumban, vagy azon kívül egyéni elképzése szerint használhatja fel. (Kt. 40.§(7) bek.

4. 3. A létesítmények, eszközök berendezési tárgyak használatának joga

A kollégium tanulói térítésmentesen vehetik igénybe a kollégium helyiségeit és berendezési tárgyait, eszközeit, ügyelve azok épségére, elkerülve a szándékos rongálást. TV nézés: a szilenciumon kívüli időben bármikor, bárhol az épületen belül 22-óráig, amennyiben mindent előkészített a lefekvéshez (kivéve a szabad szilenciumosokat), videó-vetítés, a kijelölt napon, a pinceklubban, vacsora után.

4. 4. A kollégium helyiségeinek használata:

v      könyvtár     szilenciumi időben, megjelölt könyvtári órákban. Bejelentkezés a nyilvántartáshoz és a könyvek kölcsönzéséhez a beköltözés utáni héten; könyvek kölcsönzése 21 napra történik,

v      pinceklub    a nap bármely szakában, de szilenciumi időben elsősorban a tanulmányi munkához, valamint beosztás szerint a foglalkozásokhoz használható,

v      konditerem  használata főleg szilenciumon kívüli időben, este 21,30-ig.. A teremben egyedül tartózkodni, valamint utcai cipőt viselni tilos. A balesetek elkerülése végett a sporteszközök rendeltetésszerű használata javasolt.

v      társalgóban, és nyáron az udvaron lehet fogadni a rokonokat, barátokat és barátnőket szilencium előtt, valamint vacsora után,

v számítógépes kuckóban, állandó ellenőrzés mellett minden nap a kimenő időben (kötelező foglalkozások idejét kivéve) 21 óráig lehet tartózkodni.

4. 5. Eszközbehozatal rendje

A tanulók saját személyes holmijukat a kollégiumi lakószobában lévő zárható szekrényekben és zárható asztalokban helyezhetik el (mobiltelefon, értékesebb könyvek, CD-k). A kollégiumba a mindennapi élethez szükséges felszerelési tárgyak megtalálhatók, mindenki számára egyaránt hozzáférhetők (hajszárító, vasaló, CD-s magnó).

4. 6. Értékbehozatal

A kollégiumba behozott értékeket, étkezéstérítésre szánt pénzt, a gondnoki irodába lévő páncélszekrényben lehet elhelyezni, amennyiben a tanuló ezt elmulasztja a kollégiumot kártérítési kötelezettség nem, terheli.

 

4. 7. Telefonhasználat, levelezési jog

A diákok leveleit a postakönyvben szereplő személyek vehetik át, ajánlott küldemény átvétele aláírás ellenében történik. A tanulónak személyes átadás után szintén igazolnia kell az átvételt.

A kollégisták szilenciumi időn kívül este ½ 10-ig használhatják a nyilvános telefont, illetve hívhatók azon, a mobiltelefonok használata szilenciumi időben és a kötelező foglalkozások alatt, valamint este 22 óra és reggel 6 óra között nem engedélyezett.

4. 8. Élet-, egészségvédelem, egészségügyi szolgálat

v                                   az egészséges környezet, a pihenőidő és a tanulmányok váltakoztatása, kollégiumi keretek között sportolási, étkezési lehetőség biztosítása adott

v                                   Pedagógiai programunk része a környezeti nevelés és az egészségkultúra,

v                         a kollégiumban a tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletben részesülnek, ápolónő, pszichológus alkalmazása, felvilágosító, és elsősegély-nyújtási, mentálhigiénés előadások, foglalkozások csoportosan és egyénileg,

v                         a kollégiumba csak az a tanuló költözhet be, aki orvosi bizonyítvánnyal igazolja, hogy közösségi elhelyezésre alkalmas,

v                         betegség esetén a VII. kerületi Péterffy Sándor utcai Kórház látja el a tanulót,

v                                   hogy a tanuló betegségével ne veszélyeztesse társai egészségét, köteles betegsége idejére az elkülönített, zuhanyozóval és mellékhelyiséggel ellátott betegszobába költözni,

v                         fertőző betegség vagy járvány esetén az orvos intézkedése szerint az igazgató köteles részleges óvintézkedéseket (kimenőeltiltás, elkülönítés, fertőtlenítés, hazautazás megtiltása) életbe léptetni. A hatáskörét meghaladó esetekben a Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottságához kell fordulni,

v                         beteg tanuló betegsége idején csak az orvos engedélyével távozhat állandó lakhelyére, eltávozási kérelmét - az orvos írásos javaslatával - az igazgatóval kell engedélyeztetni,

v                         a tanulóknak részt kell venniük az orvosi, egészségügyi felvilágosító előadásokon és végre kell hajtaniuk mindazokat a teendőket, melyek egészségügyi ellátásukat elősegítik, gyógykezelésüket biztosítják,

v      az egészségügyi felszerelések biztonságos elzárásáért és megőrzéséért, ezek megfelelő használatáért az igazgatóhelyettes és az ápolónő felel.

 

4. 9. Védő, óvó előírások

v                                   A tanuló a tanév kezdetekor köteles baleset- és tűzvédelmi oktatáson részt venni ezt a megfelelő nyomtatványon aláírásával igazolni, és az ott hallottakra az egész év során figyelemmel lenni.

v                                   A kollégium épületében, udvarán tilos az állattartás, dohányzás. Az alkalmazottak a tanulóktól elkülönített kijelölt helyen dohányozhatnak.

4. 10. Tanári jelenlét, ügyelet

A kollégiumban az ügyelet úgy van megszervezve, hogy az a folyamatosan üzemelő kollégiumi munkarendnek megfelel (éjszakai, nappali tanári, vezetői ügyelet)

5. Tanulók értékelésének, jutalmazásának módja és elvei  (R. 4/A.§(1)bek. f)pont

Az egyes tanulók vagy csoportok tanulmányi, közösségi munkájában, magatartásában, egyéb tevékenységében elért eredményeket jutalmazzuk. A jutalmak átadása a közösség előtt történik.

Az egyéni és csoport jutalmakat a kollégium költségvetéséből fedezzük.

A jutalmazás fokozatai, formái:

-         nevelőtanári dicséret:         szóban - írásban,

-         DÖK dicséret:                   szóban - írásban,

-         igazgatói dicséret:    szóban – írásban.

A nevelőtestület és a DÖK által kidolgozott Értékelő pontrendszer, valamint a kollégiumi Minőségirányítási programban ismertetett tanulmányi munka- és tevékenység felülvizsgálata képezi az alapját a diákok értékelésének.

5. 1. Közösségi munka

A tanulók kollégiumi teljesítményének értékelése a csoportfoglalkozásokon, rendezvényeken, érdeklődési körökben, illetve a közösségi munka és fegyelmi helyzet figyelembevételével az IMIP-ben foglaltak alapján differenciáltan történik, figyelembe véve a tanuló képességeit, tanulmányi munkához való viszonyát, szakmaszeretetét.

Az értékelés két szintje:

-         a csoportvezető tanár és a csoport önkormányzata végzi együttesen a nevelőtestület által jóváhagyott szempontoknak megfelelően,

-         Közgyűlésen: az igazgató és a DÖK együttes véleménye alapján.

 

 

Az összegző értékelések mellett folyamatosan figyelembe vesszük a tanuló kollégiumi tevékenységének pozitív és negatív oldalát (dicséret, elmarasztalás).

5. 2. Kollégiumi verseny

A kollégium növendékei egyénileg és tanulócsoportban is versenyen vesznek részt, amely felöleli a kollégiumi élet egészét. Elősegíti a jobb, szervezettebb munkát, a közösség kialakítását, az egyes tanulók öntevékenységének kibontakoztatását.

A versenyben legjobb eredményt elérő 3 tanuló, illetve a legjobb tanulócsoport jutalomban részesül, jogos a kiváló kollégista jelvény használatára.

A verseny értékelése félévenként, a DÖK által kidolgozott és a Közgyűlésen jóváhagyott „Értékelő pontrendszer” alapján történik.

6. A tanulói kötelességek gyakorlása

v      a kollégium házi-, napirendjének megismerése,

v      a beköltözés utáni napon a baleset- és tűzvédelmi szabályok előadás keretében történő meghallgatása, és ügyelés ezek folyamatos betartására,

v      tanulmányi kötelezettségeinek képességeihez mért teljesítése,

v      az együttélés szabályainak betartásával fegyelmezett, tiszteletteli magatartást tanúsítása a felnőttekkel és a diáktársakkal szemben,

v      a nevelők és DÖK vezetők utasításaihoz igazodva a kollégiumi és iskolai rendezvények, foglalkozások előkészítésében és végrehajtásában való aktív közreműködés,

v      a közösségi vagyon megbecsülése, helyiségek tisztaságának megtartása, saját és társai holmijának megóvása,

v      a saját ill. társak testi épségének megóvása,

v      a villany, meleg víz, tisztaságszer takarékosan használata,

v      a beköltözés utáni héten a nevelő, és az ápolónő informálása az állandó jellegű betegségekről (pl. allergia, asztma),

v      szándékos károkozás esetén eljárás a Kjt. 77. §. szerint

7. A kollégiumi élet munkarendjével kapcsolatos kötelezettségek

v                                            az együttélés szabályainak betartása mellett a tanuló, iskolába indulás előtt köteles a szobát rendbe tenni,

v                                             

 

v                                            ha engedélyezett távolmaradása nincs, a szilencium kezdete előtt 15 perccel köteles a kollégiumban megjelenni,

v                                            a szilenciumi idő kezdetétől a kollégiumból csak engedéllyel lehet távol,

v                                            a távollét engedélyezése a Kimenőkönyvben történik, a csoportvezető és az ügyeletes tanár tudtával, (kintalvás esetén szülői igazolás, igazgatói, vagy helyettesi engedély szükséges) A lakhatás ideje alatt az intézményen kívüli tartózkodás során  nem tanúsíthat egészségromboló magatartást. (Kt. 40. § (7)bek)

v                                            a kollégiumból való 24 órán túli engedély nélküli eltávozás, szökésnek számít. Ugyancsak szökésnek tekintjük, ha az engedéllyel eltávozott növendék az engedély lejárta után 72 órával nem jelentkezik a kollégiumban (távollétét sem ő, sem a szülő nem jelzi telefonon vagy levélben),

v                a tanuló távollétét hasonlóan igazolja a kollégiumban, mint az iskolában,

v                a tanuló a kollégium közös és hivatalos helyiségeiben csak rendezett külsővel jelenhet meg,

7. 1. Az ügyeletes diákok feladata, önkiszolgáló tevékenység

A diákügyeletet naponta két tanuló látja el, akiknek feladatai:

v      a szilencium kezdete előtt, és vacsora után a szobák rendjének értékelése pontozással,

v      gondoskodás a betegek étkezéséről, illetve a mosatlan edény lehozataláról,

v      a sajtótermékeket felvitele a tanulószobába az újságos polcra,

v      az ebédlő melletti kézmosóban hetente szappanfeltöltés és törölközőcsere,

v      villanyoltás előtt az ebédlő, tanulószoba, pinceklub, fürdő rendbe rakása,

v      aktuális események kiírása, a hirdetőtáblára,

v      az ügyeletes tanár. segítése a napi problémák megoldásában.

7. 2. A” tiltott” magatartás (Kt. 40 § (7)bek.)

v          az otthonrész területén tilos az utcai cipő használata,

v          a kollégium egész területén tilos a dohányzás, (a dolgozók részére dohányzásra kijelölt helyet biztosítunk),

v          szeszesitalt, kábítószernek minősülő anyagot kollégiumba behozni, fogyasztani tilos!

v          a kollégiumból felszerelési tárgyat kivinni szigorúan tilos,

v          a kölcsönzött elektromos készülékek leadása este 21 óráig ,

v       

 

v      az elektromos készülékek meghibásodását azonnal jelezni a portai „javítandók” füzetbe, ill. a gondnoknak. Javítását megkísérelni szigorúan tilos,

v      saját tulajdonú elektromos készüléket a kollégiumba behozni tilos

v      látogató (kivéve a szülő a beköltözés) az otthonrészbe nem mehet fel, tavasszal ill. nyáron. a belső udvart, és. az előteret vehetik igénybe

7. 3. A kimenők, hazautazások rendje, hiányzások igazolása

A tanulók minden tanítási napon a szilencium kezdetéig szabadon rendelkeznek idejükkel.

A kimenők ideje és mikéntjének módja a napirenden belül van szabályozva

A tanuló a kollégiumból hét végén az írásos szülői kikérő alapján és egyeztetett időpontban hazautazhat, de ez a hazautazás nem kötelező és csak rendkívüli esetekben tiltható meg. (időjárás)

A késve történő visszaérkezést, vagy a visszajövetel elmaradását az ügyeletes tanárnál (a szülő, vagy gyám) telefonon jelzi.

A tanuló hét közben tanítási szünet esetén, valamint a szülő kérésére utazhat haza (orvosi vizsgálat, családi okok,) miután kimenő könyvét az igazgatóval, vagy az igazgatóhelyettessel aláíratta.

A többnapos tanítási szünetekben a tanulók hazautazhatnak, amennyiben 3 nappal korábban jelzik igényüket az intézményben maradhatnak, az folyamatosan üzemel.

Az épületet az utolsó tanítási napon 17 óráig el kell hagyni.

A tanítást megelőző napon 14 órától lehet visszatérni. Ettől különlegesen indokolt esetben el lehet térni.

8. Diákönkormányzattal, tanulócsoportokkal kapcsolatos rendelkezések (Kt. 62., 63.§)

8. 1. A kollégiumi közgyűlés

A kollégiumi diákközösség életének legfőbb irányító szerve

Összehívása:

v rendes közgyűlés (októberben, februárban)

v rendkívüli esetben (ezt a DÖK elnöke vagy az igazgató kezdeményezheti).

A közgyűlésen a DÖK elnöke beszámol az előző közgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, különös tekintettel a tanulói jogok helyzetére és érvényesülésére.

A közgyűlés döntési jogköre:

 

-           a kollégiumi diákönkormányzat és a fegyelmi bizottság tagjainak megválasztása,

-           a DÖK szervezeti és működési szabályzatának elfogadása, melyet a nevelőtestület hagy jóvá,

-         a kollégiumok részére meghirdetett versenyeken való részvételéről,

-           az évi munkaprogramjáról, a Házirend és a kollégiumi értékelő rendszerről, a primer kollégiumi közösségek és a kollégisták tevékenységének értékeléséről, az adományozható elismerő címekről,

-         a DÖK részére biztosított anyagi eszközök felhasználásáról.

A közgyűlés véleményezési jogot gyakorol:

A működési szabályzat elfogadásakor a kollégium tagjait érintő kérdésekben.

A közgyűlés választja meg a kollégiumi diákönkormányzatot, amely a kollégiumi tagok érdekeit képviseli, a tagokat érintő kérdések meghozatalában, a közösségi élet és munkarend kialakításában, a döntések végrehajtásának megtervezésében és ellenőrzésében. A közgyűlés napirendi pontjait a Közgyűlés megrendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell hozni.

8. 2. A diákönkormányzat döntési jogköre

-           saját működéséről, a diák SzMSz elfogadásáról

-           a DÖK működéséhez szükséges anyagi eszközök felhasználásáról

-           hatásköri gyakorlásáról

-           tájékoztatási rendszerének létrehozásáról, működtetéséről / ennek felelőseinek megbízásáról /

-           a foglalkozás nélküli munkanapok programjáról,

-           a DÖK tisztségviselőinek jutalmazásáról, visszahívásáról,

-           döntések előkészítésében való részvétel joga,

-                     dönt az Értékelő pontrendszer elfogadásáról, módosításáról,

-                     dönt a diákok nagyobb csoportját érintő kérdésekről:

egyetértési jogköre:

-                     a jogszabályokban meghatározott ügyekben,

-                     a kollégiumi SzMSz és Házirend megalkotásakor, módosításakor,

véleményezési jogköre:

-                  a jogszabályokban meghatározott ügyekben.

javaslattevő jogköre:

-      a diákönkormányzat e jogköre kiterjed a kollégiumi élettel kapcsolatos minden kérdésre.

 

 

Azokban az ügyekben, amelyben a DÖK véleményének kikérése kötelező, illetve, amelyben egyetértési jogot gyakorol, továbbá, ha a DÖK képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, az előterjesztést, meghívást - ha a jogszabály másképp nem rendelkezik - a határidő előtt legalább 15 nappal meg kell küldeni.

A közgyűlés és a DÖK is kezdeményezhet, illetve adományozhat dicséretet, jutalmat.

Jelentősebb dicséretekről, jutalmakról a tanuló szüleit, illetve osztályfőnökét is tájékoztatjuk. A jutalmazott tanulók nevét, csoportok nevét otthongyűlésen, közgyűlésen, szülői értekezleten is ismertetjük.

Minden tanuló részt vehet az érdekképviseleti szerv, a DÖK és a diákkörök munkájában, ahol személyiségi jogait gyakorolhatja, és eleget tehet kötelezettségeinek:

v           választható a diákképviseletbe, kivéve a 9. évfolyam I. féléve ebben az időszakban, a diákönkormányzat munkájában csak, mint megfigyelő vehet részt.

v      véleményt nyilváníthat az őt nevelők munkájáról, ennek fórumai a DÖK (elégedettségi felmérések- javaslattételi jog).

v                                       Sérelmeinek orvoslását a törvényben meghatározott módon kérheti. (eljárás indításának, nyilvánosság igénybevételének joga), nevelőtanár, ifjúságvédelmi felelős segítségével.

9. Szülői jogok és kötelezettségek

A szülői jogokat a Kt. 13.,14. § tartalmazza. A kollégium a szülőket a tanulók beköltözése napján tájékoztatja a házirendben foglaltakról, hogy az abban foglaltakat megtartsa ill. gyermekével, megtartassa. Minden, a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdésekben kikéri a szülők véleményét. Jogsértés esetén a kollégium a szülőnek és tanulónak egyeztetési lehetőséget biztosít, az előzetes jogorvoslati eljárás megindítására. A jogorvoslati kérelmet jegyzőkönyvbe foglaljuk. A szülőt évente kétszer, szülői értekezleten tájékoztatjuk a tanulók neveltségi szintjéről, a kollégiumi feladatok teljesítéséről:

v      tanév kezdetekor-

v      májusban.

A szülőkkel való kapcsolattartást az SzMSz szabályozza. A szülőket a Kt.-ben foglalt jogok illetik meg.

 

Egyéb rendelkezések

v      A kollégiumi ünnepélyeken ünnepi öltözet, fehér felső, sötét alj, vagy nadrág.

v      A kollégiumi rendezvényeken a tanulóknak a nevelőtanárok útmutatásai alapján kell részt venniük.

v      Ha a csoportnevelő-tanár nem tartózkodik a kollégiumban döntéshozatali jogát az ügyeletes tanár, veszi át.

v      Amennyiben az ügyeletes tanár nem elérhető, jogkörét az igazgató vagy az igazgatóhelyettes veszi át.

v      Tanulók nagyobb csoportja alatt értendő az itt lakó diákok 25 %-a.

 

Záró rendelkezések

v A Házirend a kihirdetést követően lép hatályba és visszavonásig érvényes.

v A Házirend módosítása: felülvizsgálatára folyamatosan van lehetőség, szervezett és intézményes módon kezdeményezheti igazgató, tantestület, diákok, a szülők képviselője is, a beterjesztett javaslatról a nevelőtestület dönt. 

v      Jelen Házirendet az igazgató javaslatára, a kollégiumi DÖK  a szülők képviselőjének egyetértésével a nevelőtestület fogadta el.

v      A Házirend elfogadását, módosítását követően egy-egy példánya mellékletekkel együtt a diákönkormányzatnak kerül átadásra, a kollégiumi könyvtárban a nevelő szobában és a DÖK faliújságra kerül kifüggesztésre, hogy azt bárki megtekinthesse.

v                                       A Házirend egy példánya a tanulóknak és a szülőknek kerül átadásra. A feladat megszervezése az intézményvezető feladata.

v                                       A tanév kezdését követő négy héten belül a kollégium vezetősége és a diákönkormányzat vezetősége áttekinti a házirendet és határoz a szükséges módosításokról, ill. hogy az utolsó módosítás óra felmerült-e módosítási javaslat bármely kérdésben.

v                                       Jelen Házirend jóváhagyását az intézmény vezetője kezdeményezi a fenntartó szervnél.

v                                       A Házirend kihirdetéséről a kollégium vezetője a jóváhagyást követő 10 munkanapon belül gondoskodik.

v      A Házirend hatályba lépése után az előző Házirend hatályát veszti.

Budapest, 2004-12-06.