KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBŐL

A Házirend a kollégium belső életét szabályozza. Hatályos a kollégium egész területén, az intézmény által szervezett és a Pedagógiai programban meghatározott kollégiumon kívüli rendezvényeken. A Házirend a nevelőtestület és a diákság közös akaratából, a szükséges és törvény által előírt egyeztetések megtörténte után a kollégium igazgatójának előterjesztése nyomán, a diákönkormányzat és a szülői megbízott egyetértésével, a tantestület elfogadó határozatával jött létre 2004.december 06-án Budapesten.

A kollégium tanulóira és dolgozóira jelen Házirenden kívül vonatkozik minden fennálló kollégiumi belső szabályzat. A Házirend megsértése esetén jogszabályokban lefektetett számonkérés, fegyelmi eljárás folytatható. A Házirend módosítását a záró rendelkezésekben meghatározott keretek között bárki kezdeményezheti.

A kollégium működésének rendje

 A kollégiumi tagsággal kapcsolatos tudnivalók

A szülők, az iskolák, a gyámhatóság a tanulóval egyetértésben, a középiskolai tanulmányok befejezéséig írásban kérheti a tanuló felvételét a kollégiumba.. A felvételről a nevelőtestület véleményének figyelembe vételével a kollégium igazgatója dönt, erről  az igazgató a szülőket 15 napon belül írásban értesíti.

Beköltözés a tanévkezdést megelőző napon történik, és a tanulónak a következő dokumentumokra van szüksége:

v   az elhelyezést igénylő iskola, szülő vagy gyámhatóság írásos kérelme,

v   a felvételt igazoló értesítés,

v   iskolalátogatási igazolás,

v   orvosi igazolás az előző tartózkodási hely fertőzésmentességéről, hogy a tanuló közösségben tartózkodhat.

A tanulói jogviszony a kollégiumba való beíratás napján kezdődik, a csoportba, ill. foglalkozásokra történő beosztás a nevelőtestület hatáskörébe tartozik.

A felvett tanulóknak 48 órán belül ideiglenesen be kell jelentkezniük a kollégiumba, (VII. ker. Önkormányzat, Ügyfélszolgálati irodája) az ideiglenes tartózkodási engedélyt 2 év múlva meg kell újítani.

 Kijelentkezéskor a tanulónak kiköltözési lapon aláírásokkal igazoltatnia kell, hogy nincs semmiféle tartozása, (étkezéstérítés-gondnok, könyvtári könyvek visszaadása-könyvtáros, kollégiumi felszerelések hiánytalan leadása- gondnok, nevelőtanár, ápolónő).

Az egyéb ingyenesen igénybe vehető a kollégium által biztosított szolgáltatásokon kívül (a tanulás segítése tanári felügyelettel, könyvtárhasználat, korlátlan Internet hozzáférés, ingyenes lakhatás, egészségügyi felügyelet, sportolási, kulturálódási lehetőség):

v       Minden tanuló igénybe veheti a kollégiumban a napi háromszori étkezést. Kedvezőtlen szociális helyzet esetén szülői kérésre kedvezményes étkezésben részesülhet a törvényben meghatározott feltételek szerint (ennek felmérése a kollégiumi étkezéstérítési nyomtatvány segítségével).

Csatolandó iratok:

-                                             igazolás a családban lévő kiskorúak, vagy továbbtanulókról,

-  igazolás a kiegészítő családi pótlékról,

-                                             igazolás a tanuló fogyatékosságáról.

v       A kollégiumi étkezési térítési díjat minden hó 5-éig kell befizetni a gondnoki irodában, díjfizetési nehézségek felmerülése esetén a kérjük ezt a gondnoknak időben jelezni.

Az ebédlőben az étkezések időpontjáról tájékoztató található.

v       az étkezés önkiszolgáló rendszerben működik,

v       -az étkezési időn kívül csak előre jelzett kivételes esetben, indokoltan és igazoltan távollévőknek biztosítunk étkezést,

v       étkezni csak az ebédlőben, élelmet tárolni pedig a kijelölt hűtőszekrényekben lehet,

v       a tanulók számára szabadon használható a teakonyhában elhelyezett mikrohullámú sütő, kenyérpirító, tea- kávéfőző.

v       az ebédlőből ételt, edényt kivinni tilos, kivétel a betegszoba, ide az élelem felvitele a napos feladata.

Szilenciumi rend, tanulószobai ellátáshoz való jog

v   A szilencium ideje alatt a szabad szilenciumosok (4,5 fölötti átlag) távol lehetnek a kollégiumból, ha jelzik azt nevelőjüknek,( beírás a kimenőkönyvbe).

v   A tanulószobára kötelezetteknek (tanulmányi eredménytől függően, év elején és félév elején, tanárral való egyeztetés után) a tanulási időt a tanulószobán kell eltölteni.

v   Felzárkóztató foglalkoztatásokon az elégtelen és elégséges osztályzatot elérő gyerekeknek kötelező a részvétel.

v   A szilencium pontos időpontja a napirendben kerül szabályozásra.

Kollégiumon belüli foglalkozások

v   a tanuló képességeinek, érdeklődésének megfelelően foglalkozásokon vehet részt (a Pedagógiai program, és az intézményi minir programban lefektetett elvek alapján).

v   a foglalkozások szervezése a tanév első hetében történik, (informáló felmérés az előző tanév végén), nevelőtanárokkal való egyeztetés alapján. A jelentkezés írásban történik, ami önkéntes, de kötelező jellegű. A tanuló maga is tehet foglalkozási igényjavaslatot és nevelőtestületi egyeztetés alapján 10 munkanapon belül tájékoztatást kaphat a lehetőségekről.

v   ehhez kollégiumon belül korlátozás nélkül igénybe vehető: kollégiumi szoba, tanulószoba, könyvtár, számtech. kuckó, konditerem, pinceklub, kollégiumi eszközök: lemeztár, videokazetták, folyóiratok, stúdiófelszerelés.

A Pedagógiai programban lévő kötelező és választható csoportfoglalkozások időpontja meghatározott időben, 16, 00 előtt, vagy 18, 30 óra után a nevelői és foglalkozási beosztások alapján történik.

A tanuló szabadidejét kötelessége teljesítése arányában, a kollégiumban, vagy azon kívül egyéni elképzése szerint használhatja fel.

A létesítmények, eszközök berendezési tárgyak használatának joga

A kollégium tanulói térítésmentesen vehetik igénybe a kollégium helyiségeit és berendezési tárgyait, eszközeit, ügyelve azok épségére, elkerülve a szándékos rongálást. TV nézés: a szilenciumon kívüli időben bármikor, bárhol az épületen belül 22-óráig, amennyiben mindent előkészített a lefekvéshez (kivéve a szabad szilenciumosokat), videó-vetítés, a kijelölt napon, a pinceklubban, vacsora után.

A kollégium helyiségeinek használata:

v       könyvtár                       szilenciumi időben, megjelölt könyvtári órákban.

v       pinceklub                      a nap bármely szakában, de szilenciumi időben elsősorban a tanulmányi munkához, valamint beosztás szerint a foglalkozásokhoz használható,

v       konditerem                   használata főleg szilenciumon kívüli időben, este 21,30-ig.. A teremben egyedül tartózkodni, valamint utcai cipőt viselni tilos.

v       társalgóban, és nyáron az udvaron lehet fogadni a rokonokat, barátokat és barátnőket szilencium előtt, valamint vacsora után,

v       számítógépes kuckóban, állandó ellenőrzés mellett minden nap a kimenő időben (kötelező foglalkozások idejét kivéve) 21 óráig lehet tartózkodni.

Eszközbehozatal és. értékbehozatal rendje

A tanulók saját személyes holmijukat a kollégiumi lakószobában lévő zárható szekrényekben és zárható asztalokban helyezhetik el (mobiltelefon, értékesebb könyvek, CD-k). A kollégiumba a mindennapi élethez szükséges felszerelési tárgyak megtalálhatók, mindenki számára egyaránt hozzáférhetők (hajszárító, vasaló, CD-s magnó).

A kollégiumba behozott értékeket, étkezéstérítésre szánt pénzt, a gondnoki irodába lévő páncélszekrényben lehet elhelyezni, amennyiben a tanuló ezt elmulasztja a kollégiumot kártérítési kötelezettség nem, terheli.

Telefonhasználat, levelezési jog

A diákok leveleit a postakönyvben szereplő személyek vehetik át, ajánlott küldemény átvétele aláírás ellenében történik. A tanulónak személyes átadás után szintén igazolnia kell az átvételt.

A kollégisták szilenciumi időn kívül este ½ 10-ig használhatják a nyilvános telefont, illetve hívhatók azon, a mobiltelefonok használata szilenciumi időben és a kötelező foglalkozások alatt, valamint este 22 óra és reggel 6 óra között nem engedélyezett.

Élet-, egészségvédelem, egészségügyi szolgálat

v        a kollégiumban a tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletben részesülnek, ápolónő, pszichológus alkalmazása, felvilágosító, és elsősegély-nyújtási, mentálhigiénés előadások, foglalkozások csoportosan és egyénileg,

v        betegség esetén a VII. kerületi Péterffy Sándor utcai Kórház látja el a tanulót,

v        hogy a tanuló betegségével ne veszélyeztesse társai egészségét, köteles betegsége idejére az elkülönített, zuhanyozóval és mellékhelyiséggel ellátott betegszobába költözni,

v        beteg tanuló betegsége idején csak az orvos engedélyével távozhat állandó lakhelyére, eltávozási kérelmét - az orvos írásos javaslatával - az igazgatóval kell engedélyeztetni,

 Védő, óvó előírások

v        A tanuló a tanév kezdetekor köteles baleset- és tűzvédelmi oktatáson részt venni ezt a megfelelő nyomtatványon aláírásával igazolni, és az ott hallottakra az egész év során figyelemmel lenni.

v        A kollégium épületében, udvarán tilos az állattartás, dohányzás. Az alkalmazottak a tanulóktól elkülönített kijelölt helyen dohányozhatnak.

Tanári jelenlét, ügyelet

A kollégiumban az ügyelet úgy van megszervezve, hogy az a folyamatosan üzemelő kollégiumi munkarendnek megfelel (éjszakai, nappali tanári, vezetői ügyelet)

A tanulói kötelességek gyakorlása

v       a kollégium házi-, napirendjének megismerése,

v       a beköltözés utáni napon a baleset- és tűzvédelmi szabályok előadás keretében történő meghallgatása, és ügyelés ezek folyamatos betartására,

v       tanulmányi kötelezettségeinek képességeihez mért teljesítése,

v       az együttélés szabályainak betartásával fegyelmezett, tiszteletteli magatartást tanúsítása a felnőttekkel és a diáktársakkal szemben,

v       a nevelők és DÖK vezetők utasításaihoz igazodva a kollégiumi és iskolai rendezvények, foglalkozások előkészítésében és végrehajtásában való aktív közreműködés,

v       a közösségi vagyon megbecsülése, helyiségek tisztaságának megtartása, saját és társai holmijának megóvása,

v       a saját ill. társak testi épségének megóvása,

v       a villany, meleg víz, tisztaságszer takarékosan használata,

v       a beköltözés utáni héten a nevelő, és az ápolónő informálása az állandó jellegű betegségekről (pl. allergia, asztma),

v       szándékos károkozás esetén eljárás a Kjt. 77. §. szerint

A kollégiumi élet munkarendjével kapcsolatos kötelezettségek

v       az együttélés szabályainak betartása mellett a tanuló, iskolába indulás előtt köteles a szobát rendbe tenni,

v       ha engedélyezett távolmaradása nincs, a szilencium kezdete előtt 15 perccel köteles a kollégiumban megjelenni,

v       a szilenciumi idő kezdetétől a kollégiumból csak engedéllyel lehet távol,

v       a távollét engedélyezése a Kimenőkönyvben történik, a csoportvezető és az ügyeletes tanár tudtával, (kintalvás esetén szülői igazolás, igazgatói, vagy helyettesi engedély szükséges) A lakhatás ideje alatt az intézményen kívüli tartózkodás során  nem tanúsíthat egészségromboló magatartást.

v       a kollégiumból való 24 órán túli engedély nélküli eltávozás, szökésnek számít. Ugyancsak szökésnek tekintjük, ha az engedéllyel eltávozott növendék az engedély lejárta után 72 órával nem jelentkezik a kollégiumban (távollétét sem ő, sem a szülő nem jelzi telefonon vagy levélben),

 A” tiltott” magatartás

v       az otthonrész területén tilos az utcai cipő használata,

v       a kollégium egész területén tilos a dohányzás, (a dolgozók részére dohányzásra kijelölt helyet biztosítunk),

v       szeszesitalt, kábítószernek minősülő anyagot kollégiumba behozni, fogyasztani tilos!

v       a kollégiumból felszerelési tárgyat kivinni, saját elektromos készüléket behozni szigorúan tilos,

v       a kölcsönzött elektromos készülékek leadása este 21 óráig ,

v       látogató (kivéve a szülő a beköltözéskor) az otthonrészbe nem mehet fel, tavasszal ill. nyáron. a belső udvart, és. az előteret vehetik igénybe

 A kimenők, hazautazások rendje, hiányzások igazolása

A tanuló a kollégiumból hét végén az írásos szülői kikérő alapján és egyeztetett időpontban hazautazhat.

A késve történő visszaérkezést, vagy a visszajövetel elmaradását az ügyeletes tanárnál (a szülő, vagy gyám) telefonon jelzi.

A tanuló hét közben tanítási szünet esetén, valamint a szülő kérésére utazhat haza (orvosi vizsgálat, családi okok,) miután kimenőkönyvét az igazgatóval, vagy az igazgatóhelyettessel aláíratta.

A többnapos tanítási szünetekben a tanulók hazautazhatnak, és amennyiben 3 nappal korábban jelzik igényüket az intézményben maradhatnak, az folyamatosan üzemel.

Az épületet az utolsó tanítási napon 17 óráig el kell hagyni.

A tanítást megelőző napon 14 órától lehet visszatérni. Ettől különlegesen indokolt esetben el lehet térni.

Szülői jogok és kötelezettségek

A kollégium a szülőket a tanulók beköltözése napján tájékoztatja a házirendben foglaltakról, hogy az abban foglaltakat megtartsa ill. gyermekével, megtartassa. Minden, a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdésekben kikéri a szülők véleményét. Jogsértés esetén a kollégium a szülőnek és tanulónak egyeztetési lehetőséget biztosít, az előzetes jogorvoslati eljárás megindítására. A jogorvoslati kérelmet jegyzőkönyvbe foglaljuk. A szülőt évente kétszer, szülői értekezleten tájékoztatjuk a tanulók neveltségi szintjéről, a kollégiumi feladatok teljesítéséről:

Egyéb rendelkezések

v       A kollégiumi ünnepélyeken ünnepi öltözet, fehér felső, sötét alj, vagy nadrág.

v       A rendezvényeken a tanulóknak a nevelőtanárok útmutatásai alapján kell részt venniük.

v       Ha a csoportnevelő-tanár nem tartózkodik a kollégiumban döntéshozatali jogát az ügyeletes tanár, veszi át.

v       Amennyiben az ügyeletes tanár nem elérhető, jogkörét az igazgató vagy az igazgatóhelyettes veszi át.

v       Tanulók nagyobb csoportja alatt értendő az itt lakó diákok 25 %-a.

Budapest, 2004-12-06.